ขั้นตอนการฝึกอบรม 2

posted on 12 Jan 2009 10:59 by sk-nrru
คราวนี้เรามาดูต่อกันเลยนะครับสำหรับขึ้นตอนการฝึกอบรม ได้แก่ 

 

6. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา

 

         วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา หมายถึง ข้อความที่ระบุว่า ในวิชาที่ทำการฝึกอบรมนั้น ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอย่างไร ภายหลังการฝึกอบรมในวิชานั้นแล้ว โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์รวมของโครงการฝึกอบรม

 

 

         หลักการเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาราอาจเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาได้ 4 ลักษณะด้วยกัน คือ

 

1. วัตถุประสงค์ที่ยึดบทบาทของวิทยากรเป็นหลัก
2. วัตถุประสงค์ที่ยึดเนื้อหาวิชาที่อบรมเป็นหลัก
3. วัตถุประสงค์ที่ยึดกิจกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก และ
4. วัตถุประสงค์ที่ยึดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก

 

 

         การเขียนวัตถุประสงค์แบบที่4 ถือกันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากหากวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาสามารถแสดงถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมที่พึงประสงค์ได้ ก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรมหัวข้อวิชานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป


                  

7. การกำหนดแนวการอบรม

 

 

         แนวการอบรม หมายถึง สิ่งที่ระบุว่า ภายในหัวข้อวิชานั้นประกอบด้วย เนื้อหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบัติใดก็ตาม ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา

 

 

         ขั้นตอนในการจัดทำแนวการอบรม ในการกำหนดแนวการอบรม เราควรดำเนินการขั้นตอนดังนี้

 

 

     1. พิจารณาภารกิจหน้าที่ซึ่งเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม
     2. พิจารณาระดับความสำคัญ
     3. พิจารณาชื่อของหัวข้อวิชา
     4. พิจารณาวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
     5. กำหนดแนวการอบรม

 

 

           อย่างไรก็ตาม การระบุเนื้อหาของหัวข้อวิชาจะเป็นเรื่องยาก หากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ไม่มีความรู้ข้อง กับหัวข้อ วิชานั้นมาก่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดทำหลักสูตรต้องขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ที่จะกำหนด ในหลักสูตร รวมทั้งอาจต้องศึกษาค้นคว้าจากตำราทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารประกอบการอบรมในหัวข้อวิชาต่าง ๆ แต่การค้นคว้าจากเอกสารประกอบการอบรม อาจจำเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอด้วยว่า อาจเป็นเอกสารที่ได้รับการเขียนหรือรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของแต่ละครั้ง และตามสภาพความจำเป็นในการฝึกอบรม ที่อาจจะแตกต่างจากครั้งที่เจ้าหน้าที่ กำลังพัฒนาหลักสูตรอยู่


                  

8. การกำหนดเทคนิคการฝึกอบรม

 

         เทคนิคการฝึกอบรม  เป็นเสมือนเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญ เพราะถ้าผู้จัดการฝึกอบรม หรือวิทยากรเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างมาก จึงมีผู้พยายาม คิดเทคนิค การฝึกอบรมใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

         หลักการเลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรม

 

        1. ถ้าผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมาบ้างแล้ว ควรจะใช้เทคนิคแบบกลุ่ม ผู้เข้าอบรม เป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าหากผู้เข้าอบรมยังไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในเรื่องที่อบรมมาก่อนเลยควรจะใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นจุดศูนย์กลาง (โดยอาจใช้ในช่วงแรก แล้วจึงใช้เทคนิคอื่นๆ ประกอบในช่วงอื่นๆ)

 

         2. หากวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรม แบบ วิทยากรเป็นศูนย์กลาง แต่หากวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะ ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง (ทั้งนี้ เพราะเทคนิคฝึกอบรมแบบยึดกลุ่ม ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง จะเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ผลงานวิจัยชี้ชัดว่า กากรเปลี่ยนแปลงทัศนคติมัก จะเกิดจากการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองมากกว่าเพียงคำบอกเล่าเท่านั้น การสร้างทักษะก็เช่นเดียวกัน จะเกิดขึ้นได้จากการ ทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงจากการฟังหรือมองเห็นแต่เพียงอย่างเดียว

 

          3. หากระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบมีวิทยากรเป็นศูนย์กลาง หากมีระยะเวลามาก ควรจะใช้เทคนิคแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง
                  

9. การกำหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร

 

 

         หมายถึง ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ จนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรม

        

         หลักในการพิจารณากำหนดระยะเวลาอบรมของหัวข้อวิชา

 

        

         1. หัวข้อวิชาใด ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเพิ่มพูนความสามารถหรือทักษะ ควรจะให้ระยะเวลานานกว่า หัวข้อวิชาที่ต้องการ เพียงจะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

 

 

         2. วิชาใดที่สนองตอบภารกิจหรือหน้าที่ซึ่งมีระดับความสำคัญสูง และต้องการให้ผู้เข้าอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจนั้น ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ควรจะให้เวลามากกว่าหัวข้อวิชาที่ตอบสนองภารกิจที่มีประดับความสำคัญต่ำ

 

 

         3. วิชาใดใช้เทคนิคในการฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง ควรจะให้เวลามากกว่าวิชาที่ใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นศูนย์กลาง

 

         โดยสรุป สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการกำหนดระยะเวลาอบรมแต่ละหัวข้อวิชาก็คือ วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เนื้อหาวิชา และเทคนิคการฝึกอบรม นั่นเอง
                  

10. การเรียงลำดับหัวข้อวิชา

 

         หมายถึง การกำหนดว่า หัวข้อวิชาใดควรจะทำการฝึกอบรมก่อน และหัวข้อวิชาใดควรจะทำการอบรมภายหลัง อันจะ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

         หลักการเรียงลำดับหัวข้อวิชา

 

          1. หัวข้อวิชาที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีเนื้อหาเป็นพื้นฐานต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวข้อวิชาอื่น ๆ จำเป็นต้องอยู่ในลำดับต้นๆ ของการอบรม

 

         2. หัวข้อวิชาใดที่มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ควรจะอยู่ในลำดับก่อนหัวข้อวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยากกว่า สลับซับซ้อนกว่า หรือมีรายละเอียดมากกว่า

 

         3. หัวข้อวิชาและประเด็นที่เป็นภาคปฏิบัติ ควรจัดให้อยู่ในระดับต่อเนื่องจากภาคทฤษฎี

 

         4. หัวข้อวิชาที่มีกิจกรรมซ้ำกันหลายชั่วโมง เช่น ใช้เทคนิคการบรรยาย หรือการอภิปรายเพียงอย่างเดียว หากสามารถ ทำได้ ควรจัดให้กระจายอยู่ในวัน หรือเวลาต่าง ๆ กัน

โดยสรุปคือ การเรียงลำดับหัวข้อวิชา ควรพิจารณาจัดตาม วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ความยากง่ายของหัวข้อวิชา และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นั่นเอง

 

 

Comment

Comment:

Tweet

comment3, çíàêîìñòâà â øâåöàðèè, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè êàòàëîã è, èíòèì çíàêîìñòâà â áóçóëóêà,

#232 By Bxsxoafo (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:13

comment2, çíàêîìñòâî äëÿ ìîëîä¸æè, ãîðîä áðÿíñê çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû åãèïåò áåðåçêà, èíîñòðàííûå çíàêîìñòâà ïî èíòåðíåòó,

#231 By Vvffrhfc (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:50

comment6, çíàêîìñòâà â ã. ñàðàòîâå, àðàáñêèå ýìèðàòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà âàçãåí ìàèëÿíö,

#230 By Wydogcup (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:16

comment6, íîÿáðüñê äåâóøêà çíàêîìñòâî, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àáèíñêîìó ðàéîíó, çíàêîìñòâî ìéë, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà ìîñêâà,

#229 By Wqozzqog (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:05

comment5, mail ru çíàêîìñòâà àðõàíãåëüñê, ñåêñ çíàêîìñòâà ìýéë, ñåêñ-çíàêîìñòâà ñî âçðîñëûìè æåíùèíàìè, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà â íîðèëüñêå,

#228 By Dnkfnxbe (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:53

comment5, ñåêñ çíàêîìñòâà êëèíà, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â ãåðìàíèè, çíàêîìñòâî ñ 40 55 ëåò, çíàêîìñòâà â òûìåíè,

#227 By Hxastvnk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:42

comment6, çíàêîìñòâî ìóæ÷èíû êèåâ, çíàêîìñòâà êóíèëèíãóñ ïèñè ëèçàòü ua, èíòèìíûå óñëóãè â äîíåöêå óêðàèíà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêàìè èííîñòðàíêàìè,

#226 By Rdvuwqam (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:31

comment4, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíùèíîé, çíàêîìñòâà ëåçáè â êðàñíîäàðñêîì êðàå, ñòóäåíòêà õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èùó ìóæ÷èíó,

#225 By Kiqaqiag (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:19

comment5, rambler ru çíàêîìñòâà mamba, çíàêîìñòâî ìóæ, ëåíèíãðàäñêàÿ îáëîñòü ëóãà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â áðåñòå ðá,

#224 By Zjezxjeh (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:08

comment1, ã æåëåçíîäîðîæíûé çíàêîìñòâà âàëåðà, ñåâåðîäâèíñê çíàêîìñòâà äåíèñ 33, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå áëàãîâåùåíñêå,

#223 By Bigtuhsy (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:56

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â ðåâäå, çíàêîìñòâà ïàðåíü õîõîë 28äíåïðîïåòðîâñê, ñàéò èíòèì çíàêîìòâ, çíàêîìñòâà êðàñíîå ñåëî,

#222 By Wbfirooa (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:45

comment4, îðøàíñêèå çíàêîìñòâà, íèæíåâàðòîâñê äåâóøêà óñëóãè èíòèì, çíàêîìñòâà îäåñû, âèðòóàëüíûé ñåêñ è çíàêîìñòâà,

#221 By Dlbqgbuf (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:22

comment1, çíàêîìñòâà ç ïàðíÿìè, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñàòêå, çíàêîìñòâà ìàñêâà ìèêî 31ëåò, ëóöê èíòèì óñëóãè,

#220 By Cyvdfujl (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:10

comment1, êîðåÿíêè âîëãîãðàäà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ãîðîä ñûêòûâêàð, çíàêîìñòâà â âîëãîãðàäå äëÿ ñåêñà,

#219 By Jwusqoax (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:59

comment5, çíàêîìñòâà ïàðåíü ïàðåíü âîëãîãðàä, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òîëüêî â ã êëèí, óêðàèíà.êîìñîìîëüñê-íà-äíåïðå.èíòèì çíàêîìñòâà,

#218 By Vafwodpj (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:36

comment2, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà äóõîâíî èùóùèõ ëþäåé, ñòàâðîïîëü çíàêîìñòâà â ñòàâðîïîëå, çíàêîìñòâà äëÿ áèñåêñóàëîâ â ìîñêâå, çíàêîìñòâà ñ ðóññêèìè ïàðíÿìè,

#217 By Qvbprguz (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:25

comment3, çíàêîìñòâà ÷àïàåâñê, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê áèñåêñóàëîê ïðîñòèòóòîê, ýêñïðåññ îáúÿâëåíèÿ ã. ñóðãóò çíàêîìñòâà,

#216 By Idnxuvtl (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:51

comment3, çíàêîìñòâà ãîðîäà ïàâëîâî íà îêå, çíàêîìñòâà ñïá íî÷ü íà ÷àñ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñäåâóøêîé â íàáåðåæíûõ ÷åëíàõ, çíàêîìñòâà ñàìàðà òîëñòóøêè,

#215 By Yjipywhi (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:40

comment5, çíàêîìñòâà â ñóðãóò gud ru, èíòèìíûå çíàêîìñòâà òèðàñïîëü, çíàêîìñòâà çàïîðîæüå,

#214 By Nqrvdimf (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:29

comment2, çíàêîìñòâî íà ðàìáëåð, çíàêîìñòâà â âûøíåì âîëî÷êå, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå ïåðâûå ôðàçû,

#213 By Mtgiicfw (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:17

comment5, çíàêîìñòâî è ñåêñ íèæíèé, çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå çíàêîìñòâà mail ru, çíàêîìñòâî ôóðìàíîâ èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, çíàêîìñòâà âîëîâî,

#212 By Lrucuijs (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:43

comment3, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç, èíòèì çíàêîìñòâà ïî êàðàãàíäå, çíàêîìñòâà â þæíîé êîðåÿ,

#211 By Qbxshlyj (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:20

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áàòóìè, çíàêîìñòâà ñ îáåñïå÷åííûìè ìóæ÷èíàìè, çíàêîìñòâà â ïåêèíå, èíòèì çíàêîìñòâà â ñ ïåòåðáóðãå,

#210 By Dxopstgw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:09

comment6, çíàêîìñòâà îáùåíèå ã. áàéêàëüñêà, äîñêè èíòèì îáüÿâëåíèé, ñåõ çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàä, ãåòåðî áèñåêñóàëû çíàêîìñòâà â áèéñêå,

#209 By Clqkjuek (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:58

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ïèòåð., èíòèìíîå çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà ÷åðíèãîâà, çíàêîìñòâî áåðëèîçà,

#208 By Xehtipkh (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:35

comment5, ìîñêîâñêèå ëåçãèíû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ñ ïàðíåì êàëìûêîì, îáùåíèå çíàêîìñòâà ÷åðåç àñüêó, çíàêîìñòâà â ãîðîäå êàíñêå,

#207 By Puqxiigx (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:13

comment4, çíàêîìñòâà ãîðîäà óðàé, èíòèì çíàêîìñòâà â ðîñòîâå-íà-äîíó, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå ãîñïîæà ðàá çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äîìîâîé,

#206 By Jkcdcssw (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:39

comment2, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïî èìåíè, òþìåíñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîäà ëèäû,

#205 By Drujjgwm (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:16

comment6, èíòèì ñêðûòîé êàìåðîé, çíàêîìñòâà â ëþáîì ãîðîäå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äàãåñòàíöåì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè áàøêèðèè,

#204 By Rdrycwqf (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:54

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà ìàãíèòîãîðñê, çíàêîìñòâî â òâîåì ãîðîäå êàçàõñòàí, çíàêîìñòâî àëåíà áóêîâà, èíòèì óñëóãè â õìåëüíèöêîì,

#203 By Ztemifip (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:31

comment1, çíàêîìñòâî ñ òðàíññåêñóàëàìè õàáàðîâñêà, çíàêîìñòâî äëÿ äåâóøåê, çíàêîìñòâà ãîðàäà òàðàç,

#202 By Qrkecryx (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:09

comment2, çíàêîìñòâà ðàìáëåð ìèòàñîâà íàòàëüÿ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñâîåííûì èç âàòó, çíàêîìñòâî ìàñèñ,

#201 By Qawhiiyk (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:46

comment2, çíàêîìñòâà ãîðîä ñíîâ, òðàíñåêñóàëêà çíàêîìñòâà, âèøíåâûå çíàêîìñòâà, êîðåéöû ìîñêâà çíàêîìñòâî,

#200 By Ucifrejn (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:24

comment3, êîñòðîìñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â èçðàèëå æåíàòûõ, èíòèì çíàêîìñòâà èðêóòñê,

#199 By Puhwnvxb (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:01

comment5, íèæíåâàðòîâñêèå çíàêîìñòâà, ãîðîä êèðîâ ýëèòíûé èíòèì, çíàêîìñòâà èíòèìíûõ âñðå÷ è ïåðåïèñêè, çíàêîìñòâà â êîãàëûìå,

#198 By Qshrfkha (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:50

comment2, ìèðíûé ñàõà ÿ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êîñòàíàå äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ã âîëîãäà,

#197 By Qltnixio (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:38

comment2, íèæåãîðîäñêèå ñîöèàëüíûå ñåòè îáùåíèå çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâà â áóäàïåøòå, ñåêñ çíàêîìñòâî ëûòêàðèíî, çíàêîìñòâà òåì,

#196 By Gjaxgelx (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:16

comment3, çíàêîìñòâà îíëàéí ìàãíèòîãîðñê, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè äëÿ ïåðåïèñêè, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêå,

#195 By Jdtgqqoi (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:54

comment3, çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêà, çíàêîìñòâà â çàòîíå ñ òàòàðêîé, íîâîðîññèéñê çíàêîìñòâà ñåêñ, îäèíîêèé ìèëëèîíåð æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ,

#194 By Vfdjnybx (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:31

comment6, çíàêîìñòâà ó ðàõîâ, çíàêîìñòâà ïàðû æ áàøêîðòîñòàí, çíàêîìñòâà ãîðîäà êàñïèéñêà,

#193 By Yadxqwmx (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:57

comment5, êàíàáååâà çíàêîìñòâà, æåíùèíû õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà äåâóøêè ñ äåâóøêîé, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàçî íèæíèé íîâãîðîä,

#192 By Ilvhpwny (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:34

PzQnRI <a href="http://mdvvwzcbjcxz.com/">mdvvwzcbjcxz</a>, [url=http://uuvtifogtemn.com/]uuvtifogtemn[/url], [link=http://wbigjmsubmsm.com/]wbigjmsubmsm[/link], http://yyojzwcfaxdg.com/

#191 By lqeqeh (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:23

TdU6My comment2, èíòèì çà äåíüãè ÿðîñëàâëü, çíàêîìñòâà ñàéò çíàêîìñòâ çàìóæ çà èíîñòðàíöà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â äíåïðîïåòðîâñêå,

#190 By Cpmwqnlj (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:30

OXTCNb comment3, çíàêîìñòâà â ïîõâèñòíåâî, çíàêîìñòâî äëÿ æåíùèí çåëåíîãðàä, çíàêîìñòâà ñ ìèëëèîíåðàìè äëÿ î÷åíü êðàñèâûõ äåâóøåê,

#189 By Pgzfzhrz (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:51

comment1, çíàêîìñòâà ëàâ ïëàíåò ìåæäóíàðîäíîå, ðîññèÿ ìîñêâà ñàéò çíàêîìñòâà, áè çíàêîìñòâà íèæíèé íîâãîðîä, ìàãàäàí çíàêîìñòâî îäíîêëàññíèêè ìîé ìèð, ñåêñ çíàêîìñòâà ÷àïàåâñêà,

#188 By Feekxhgf (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:38

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â âëàäèâîñòîêå, çíàêîìñòâà ñ òåìíîêîæèìè ïàðíÿìè, çíàêîìñòâà ìàéë ñåêñ áîðîâè÷è, çíàêîìñòâà äîìáêîâñêàÿ, çíàêîìñòâà ãîðîä áèðñê,

#187 By Rugtamrl (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:37

comment4, êèðîâ èíòèìíûå òîâàðû, çíàêîìñòâà â êàðãàïîëüå, çíàêîìñòâà â ìèíñêå äëÿ áðà÷íûõ îòíîøåíèé, çíàêîìñòâà êàçõñòàí ïàâëîäàð 22 30ëåò, çíàêîìñòâà æåíùèí ñ ìîëîäûìè ïàðíÿìè,

#186 By Uuetyhbn (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:49

comment3, èíòèì çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå, âîëîãîäñêàÿ îáë áàáàåâî çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà ñûçðàíü ñàìàðñêîé îáë, êàëìûöêèå äåâóøêè çíàêîìñòâî â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâî â äàòèíã,

#185 By Elwppiue (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:49

comment3, çíàêîìñòâà ñ äâóøêàìè â àëìàòû, çíàêîìñòâà ÿðîñàëâëü, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà äëÿ ìåíüøèíñòâ, çíàêîìñòâà.íèêîëàåâ., çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè êàíñê,

#184 By Tvqqjzkl (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:18

comment2, ñàéòû çíàêîìñòâà óôû, çíàêîìñòâî â ìåòðî, çíàêîìñòâà ñ íåé íåãðàìè, êðàñíîÿðñê áè çíàêîìñòâà, âèï çíàêîìñòâà ñàìàðà,

#183 By Zmqelfpf (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:17