ขั้นตอนการฝึกอบรม 2

posted on 12 Jan 2009 10:59 by sk-nrru
คราวนี้เรามาดูต่อกันเลยนะครับสำหรับขึ้นตอนการฝึกอบรม ได้แก่ 

 

6. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา

 

         วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา หมายถึง ข้อความที่ระบุว่า ในวิชาที่ทำการฝึกอบรมนั้น ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะอย่างไร ภายหลังการฝึกอบรมในวิชานั้นแล้ว โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้อง และเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์รวมของโครงการฝึกอบรม

 

 

         หลักการเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาราอาจเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาได้ 4 ลักษณะด้วยกัน คือ

 

1. วัตถุประสงค์ที่ยึดบทบาทของวิทยากรเป็นหลัก
2. วัตถุประสงค์ที่ยึดเนื้อหาวิชาที่อบรมเป็นหลัก
3. วัตถุประสงค์ที่ยึดกิจกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก และ
4. วัตถุประสงค์ที่ยึดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก

 

 

         การเขียนวัตถุประสงค์แบบที่4 ถือกันว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากหากวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาสามารถแสดงถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมที่พึงประสงค์ได้ ก็จะสอดคล้องกับทฤษฎีการฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรมหัวข้อวิชานั้นๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป


                  

7. การกำหนดแนวการอบรม

 

 

         แนวการอบรม หมายถึง สิ่งที่ระบุว่า ภายในหัวข้อวิชานั้นประกอบด้วย เนื้อหาอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี แนวคิด หลักการ หรือแนวปฏิบัติใดก็ตาม ที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา

 

 

         ขั้นตอนในการจัดทำแนวการอบรม ในการกำหนดแนวการอบรม เราควรดำเนินการขั้นตอนดังนี้

 

 

     1. พิจารณาภารกิจหน้าที่ซึ่งเป็นความจำเป็นในการฝึกอบรม
     2. พิจารณาระดับความสำคัญ
     3. พิจารณาชื่อของหัวข้อวิชา
     4. พิจารณาวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา
     5. กำหนดแนวการอบรม

 

 

           อย่างไรก็ตาม การระบุเนื้อหาของหัวข้อวิชาจะเป็นเรื่องยาก หากเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ไม่มีความรู้ข้อง กับหัวข้อ วิชานั้นมาก่อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จัดทำหลักสูตรต้องขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ ที่จะกำหนด ในหลักสูตร รวมทั้งอาจต้องศึกษาค้นคว้าจากตำราทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารประกอบการอบรมในหัวข้อวิชาต่าง ๆ แต่การค้นคว้าจากเอกสารประกอบการอบรม อาจจำเป็นต้องตระหนักอยู่เสมอด้วยว่า อาจเป็นเอกสารที่ได้รับการเขียนหรือรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของแต่ละครั้ง และตามสภาพความจำเป็นในการฝึกอบรม ที่อาจจะแตกต่างจากครั้งที่เจ้าหน้าที่ กำลังพัฒนาหลักสูตรอยู่


                  

8. การกำหนดเทคนิคการฝึกอบรม

 

         เทคนิคการฝึกอบรม  เป็นเสมือนเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น แต่ก็ถือว่ามีความสำคัญ เพราะถ้าผู้จัดการฝึกอบรม หรือวิทยากรเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้เป็นอย่างมาก จึงมีผู้พยายาม คิดเทคนิค การฝึกอบรมใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

         หลักการเลือกใช้เทคนิคในการฝึกอบรม

 

        1. ถ้าผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมมาบ้างแล้ว ควรจะใช้เทคนิคแบบกลุ่ม ผู้เข้าอบรม เป็นศูนย์กลาง แต่ถ้าหากผู้เข้าอบรมยังไม่มีความรู้ หรือประสบการณ์ในเรื่องที่อบรมมาก่อนเลยควรจะใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นจุดศูนย์กลาง (โดยอาจใช้ในช่วงแรก แล้วจึงใช้เทคนิคอื่นๆ ประกอบในช่วงอื่นๆ)

 

         2. หากวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรม แบบ วิทยากรเป็นศูนย์กลาง แต่หากวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความสามารถหรือทักษะ ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง (ทั้งนี้ เพราะเทคนิคฝึกอบรมแบบยึดกลุ่ม ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง จะเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ผลงานวิจัยชี้ชัดว่า กากรเปลี่ยนแปลงทัศนคติมัก จะเกิดจากการ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองมากกว่าเพียงคำบอกเล่าเท่านั้น การสร้างทักษะก็เช่นเดียวกัน จะเกิดขึ้นได้จากการ ทดลอง ปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ใช่เพียงจากการฟังหรือมองเห็นแต่เพียงอย่างเดียว

 

          3. หากระยะเวลาในการฝึกอบรมมีน้อย ควรจะใช้เทคนิคฝึกอบรมแบบมีวิทยากรเป็นศูนย์กลาง หากมีระยะเวลามาก ควรจะใช้เทคนิคแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง
                  

9. การกำหนดระยะเวลาของหัวข้อวิชาและหลักสูตร

 

 

         หมายถึง ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ จนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรม

        

         หลักในการพิจารณากำหนดระยะเวลาอบรมของหัวข้อวิชา

 

        

         1. หัวข้อวิชาใด ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเพิ่มพูนความสามารถหรือทักษะ ควรจะให้ระยะเวลานานกว่า หัวข้อวิชาที่ต้องการ เพียงจะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

 

 

         2. วิชาใดที่สนองตอบภารกิจหรือหน้าที่ซึ่งมีระดับความสำคัญสูง และต้องการให้ผู้เข้าอบรม สามารถปฏิบัติภารกิจนั้น ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ควรจะให้เวลามากกว่าหัวข้อวิชาที่ตอบสนองภารกิจที่มีประดับความสำคัญต่ำ

 

 

         3. วิชาใดใช้เทคนิคในการฝึกอบรมแบบกลุ่มเป็นศูนย์กลาง ควรจะให้เวลามากกว่าวิชาที่ใช้เทคนิคแบบวิทยากร เป็นศูนย์กลาง

 

         โดยสรุป สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการกำหนดระยะเวลาอบรมแต่ละหัวข้อวิชาก็คือ วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา เนื้อหาวิชา และเทคนิคการฝึกอบรม นั่นเอง
                  

10. การเรียงลำดับหัวข้อวิชา

 

         หมายถึง การกำหนดว่า หัวข้อวิชาใดควรจะทำการฝึกอบรมก่อน และหัวข้อวิชาใดควรจะทำการอบรมภายหลัง อันจะ ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

         หลักการเรียงลำดับหัวข้อวิชา

 

          1. หัวข้อวิชาที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีเนื้อหาเป็นพื้นฐานต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ หรือทักษะในหัวข้อวิชาอื่น ๆ จำเป็นต้องอยู่ในลำดับต้นๆ ของการอบรม

 

         2. หัวข้อวิชาใดที่มีเนื้อหาวิชาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่า ควรจะอยู่ในลำดับก่อนหัวข้อวิชาที่มีเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยากกว่า สลับซับซ้อนกว่า หรือมีรายละเอียดมากกว่า

 

         3. หัวข้อวิชาและประเด็นที่เป็นภาคปฏิบัติ ควรจัดให้อยู่ในระดับต่อเนื่องจากภาคทฤษฎี

 

         4. หัวข้อวิชาที่มีกิจกรรมซ้ำกันหลายชั่วโมง เช่น ใช้เทคนิคการบรรยาย หรือการอภิปรายเพียงอย่างเดียว หากสามารถ ทำได้ ควรจัดให้กระจายอยู่ในวัน หรือเวลาต่าง ๆ กัน

โดยสรุปคือ การเรียงลำดับหัวข้อวิชา ควรพิจารณาจัดตาม วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชา ความยากง่ายของหัวข้อวิชา และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นั่นเอง

 

 

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

การฝึกอบรมไม่ใช่เรื่องธรรมดาจริงๆ นะครับ หากต้องการผลสัมฤทธิ์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว ขั้นตอนในการวางแผนจัดการการฝึกอบรม จึงต้องมีรายละเอียดแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่มของผู้รับการอบรมและหัวข้อ

นอกจากนี้การนำเทคนิดต่างๆ มาใช่เพื่อให้ผู้รับการอบรมติดตามการอบรมได้ตลอด ก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆ

ขอบคุณมากนะครับ แล้วจะเข้ามาติดตามอีก

#1 By อดีตนักวิชาการการเกษตร (125.24.241.209) on 2009-01-13 21:21

ในส่วนของหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาข้อ3 ที่ยึดกิจกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก หมายถึงส่วนของกิจกรรมการอบรมใช่มั๊ยครับ หรือว่าหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าอบรมก่อนหน้าที่จะเข้าอบรมครับ

#2 By A GE (58.8.36.233) on 2009-01-13 21:33

ในส่วนของหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของหัวข้อวิชาข้อ3 ที่ยึดกิจกรรมของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก หมายถึงส่วนของกิจกรรมการอบรมใช่มั๊ยครับ หรือว่าหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าอบรมก่อนหน้าที่จะเข้าอบรมครับ

................

ตอบคุณ A GE

การเขียนวัตถุประสงค์ที่ยึดกิจกรรมของผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก ก็หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่จะมาอบรมในเรื่องนั้นๆนะครับ


ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตาม

#3 By ช่อคูณสีฟ้า on 2009-01-13 23:04

ขอบคุณมากนะครับ

#4 By จนท.บริหารงานทั่วไป (202.149.25.225) on 2009-02-08 21:54

#5 By (118.173.75.194) on 2009-07-02 10:48

การฝึกอบรมเป็นเรื่องที่ดี

ขอบคุณที่ให้ความรู้คร่า

#6 By (202.176.109.84) on 2009-11-16 14:44

2i33G8 <a href="http://oqxkjcongvyn.com/">oqxkjcongvyn</a>, [url=http://cclqpkqvxghx.com/]cclqpkqvxghx[/url], [link=http://oyqjvwgfytkx.com/]oyqjvwgfytkx[/link], http://pfytgncjhcjj.com/

#7 By ecifyos (93.174.93.154) on 2010-07-06 17:08

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.ñàÿíîãîðñê, ñåêñ çíàêîìñòâà òàòàðêè, çíàêîìñòâî ñ ãðå÷åñêèì ìóæ÷èíîé, ñåêñ çíàêîìñòâà âîëãîðå÷åíñê, çíàêîìñòâî ñ èíòåðñåêñóàëîì, èçðàèëüñêèå òðàõ çíàêîìñòâà,

#8 By Hicspfev (93.174.93.154) on 2010-07-06 19:32

comment5, çíàêîìñòâî â ãîðîäå êóñòàíàå, çàðóáèíî çíàêîìñòâî, ãîðîä ñåâåðîäîíåöê èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà àëòàéñêèé,

#9 By Kuzrcvnc (93.174.93.154) on 2010-07-06 21:28

comment4, çíàêîìñòâà ñàíêòïèòåðáóðã, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â ïåòåðáóðãå, mambo ru óôà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîòîâ â íîâîñèáèðñêå, çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã òàòàðû,

#10 By Bhjpflxg (93.174.93.154) on 2010-07-06 21:44

comment3, çíàêîìñòâà ñåêñ ÷óâàøèÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà áåëüöû, ñåêñ çíàêîìñòâà õàáàðîâñêå, çíàêîìñòâà íà ìàéë ïëàòíîå,

#11 By Hcmjvtxj (93.174.93.154) on 2010-07-06 21:45

comment2, çíàêîìñòâà â êîíòàêòå, çíàêîìñòâà êèðîâ êèðîâñêàÿ îáë, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà ïåðìü, çíàêîìñòâà èíîñòðàíöû äàòü îáúÿâëåíèå,

#12 By Gtvlbanj (93.174.93.154) on 2010-07-06 22:01

comment5, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêà ìîñêâà, çíàêîìñòâà êåìåðîâà, ïåðåïèñêà âèðòóàëüíûé ñåêñ çíàêîìñòâà, ëó÷øèé ëàòâèéñêèé ñàéò çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â æóêîâñêîì ìî, çíàêîìñòâà â åëüíå,

#13 By Vcsnnaqg (93.174.93.154) on 2010-07-06 22:36

comment3, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè ñòàðøå, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â ñàëüñêå, ãäå ìîè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äóøè, çíàêîìñòâà äëÿ ïîëíûõ â ïèòåðå, çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñêå,

#14 By Cipxcatw (93.174.93.154) on 2010-07-06 23:12

comment2, áàëàøèõà çíàêîìñòâî, äîíåöêèå çíàêîìñòâà ðîññèÿ, çíàêîìñòâà êóçíåöê ïåíçåíñêîé îáëàñòè, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåëàðóñèè,

#15 By Nvtzttwm (93.174.93.154) on 2010-07-07 00:00

comment1, çíàêîìñòâî ðóêîâîäèòåëÿ ñ êîëëåêòèâîì, çíàêîìñòâà ã åëåö, çíàêîìñòâà äåâóøêó èùåò, èíòåðåíò çíàêîìñòâà, ìèðíûé àðõàíãåëüñê ñàéò çíàêîìñòâà,

#16 By Xmnsygdv (93.174.93.154) on 2010-07-07 03:23

comment1, çíàêîìñòâà ýñòîíèÿ ñèëëàìÿý, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñêàëèñòûé, äåâóøêè çíàêîìñòâî òþìåíü, îäèíöîâñêèå çíàêîìñòâà,

#17 By Upfihcgl (93.174.93.154) on 2010-07-07 04:14

comment2, ñàéò ýðîòè÷åñêîãî çíàêîìñòâà, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïåíçå, ñåêñ çíàêîìñòâà ñâèíãåð ïàðû, ïîèñê àëìàëûê çíàêîìñòâî, ñåêñ çíàêîìñòâî ïàðû,

#18 By Uzvgwywn (93.174.93.154) on 2010-07-07 04:14

comment4, çíàêîìñòâà òîáîëüñêà, õà÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ, ëàâ çíàêîìñòâà ïî óêðàèíå, çíàêîìñòâà ñ íîìåðîì, çíàêîìñòâà èçâðàùåíöåâ,

#19 By Cqgszrkb (93.174.93.154) on 2010-07-07 05:01

comment2, ñåêñ èíòèìíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, çíàêîìñòâà àáàçà, ñåêñ çíàêîìñòâà â êåð÷è, çíàêîìñòâà êèòàé guangchou igor,

#20 By Pbxctrtt (93.174.93.154) on 2010-07-07 05:01

comment4, áûñòðûå ñêèå çíàêîìñòâà â ðîñòîâåíàäîíó, àñòðàõàíü çíàêîìñòâà çàìóæåñòâî, çíàêîìñòâà ãîðîäà âûáîðãà, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â êèðîâå, çíàêîìñòâà æåíùèíà èùåò,

#21 By Vvfukazj (93.174.93.154) on 2010-07-07 08:17

comment5, çíàêîìñòâà íèæíåàìñê, ñàéò çíàêîìñòâà õðèñòèàíå, çíàêîìñòâî âñòðå÷è, ñòóäåí÷åñêèé çíàêîìñòâà,

#22 By Iagggjkn (93.174.93.154) on 2010-07-07 08:17

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ýçîòåðèêîâ, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èçâåñòíîñòüþ, èíòèì ñåðãèåâ ïîñàä, çíàêîìñòâà ïî åêàòåðèíáóðãó,

#23 By Eeysmahv (93.174.93.154) on 2010-07-07 09:09

comment4, çíàêîìñòâî â ñåâåðñêå òîìñêîé îáëàñòè, ã.ìóðîì çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî òþìåíè, çíàêîìñòâà â ìîêñâå,

#24 By Ficrwzag (93.174.93.154) on 2010-07-07 09:09

comment2, çíàêîìñòâà ñòàâðîïîëü äëÿ áðàêà, äåâóøêè çíàêîìñòâà åëåö, çíàêîìñòâà äëÿ íåñâîáîäíûõ ñàíêòïåòåðáóðã, çíàêîìñòâà êîìè,

#25 By Wtdkkorw (93.174.93.154) on 2010-07-07 09:41

comment4, ðàìáëåð çíàêîìñòâà äíåïðîïåòðîâñê, çíàêîìñòâà ñåêñà àáàêàí, èíòèì çíàêîìñâòâà â îäåññå, çíàêîìñòâî â áåëîé öåðêâè,

#26 By Xyqonxwi (93.174.93.154) on 2010-07-07 10:13

comment6, áåëãîðîä ñâèíã ïàðû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî â ãîðîäå êîñòðîìà, çíàêîìñòâà ñ ëèëèïóòêîé, çíàêîìñòâî ïî àëüìåòüåâñêó ò òàòàðñòàí, çíàêîìñòâà ìàìáô,

#27 By Naonctno (93.174.93.154) on 2010-07-07 10:13

comment6, çíàêîìñòâî ãîðîäà êðîïîòêèíà, ñàéò çíàêîìñòâà àðìÿí íîâîñòü, ìóæ÷èíà èùåò ìóæ÷èíó çíàêîìñòâà íîâîñòü, çíàêîìñòâà ã ïóãà÷åâ ñàðàòîâñêîé îáë,

#28 By Wtbvtvjg (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:00

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà â áàëàêîâî, çíàêîìñòâà ñ óçáå÷êàìè, çíàêîìñòâà àäàì åâà, ìîñêîâñêèå çíàêîìñòâà áåç îãðàíè÷åíèé â âîçðàñòå, õõõ çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâëå,

#29 By Ezlndnrx (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:01

comment5, ñàìûå ïîïóëÿðíûå çíàêîìñòâà îðåíáóðãà, çíàêîìñòâà äåâóøêè àëåêñååâêè áåëãîðîäñêîé îáë, çíàêîìñòâà ñ ïàðíÿìè â áàðíàóë, ñåêñ çíàêîìñòâà â áàëàøîâå, çíàêîìñòâà îáùåíèå ïåòåðáóðã,

#30 By Lkrehwyn (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:18

comment4, êðåìåí÷óã ñàéòû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà îíëàéí ñìîëåíñê, ìîñêâà çíàêîìñòâî èíîñòðàíöû, õî÷þ ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíÿì,

#31 By Jfgjxmam (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:18

comment6, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöàìè íîðâåãèÿ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ãîðîäà áðÿíñê, ïîçíàêîìèòüñÿ â ìèíñêå, çíàêîìñòâà ðàìáëåð çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîäà íàáåðåæíûå ÷åëíû,

#32 By Mpfehzzr (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:53

comment5, çàðóáåæíûå ñëóæáû çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïîâñåìó ìèðó ñäåâóøêàìè, çíàêîìñòâà è ñ îòêðîâåííîñòÿìè, çíàêîìñòâà ñ ëåçãèíîì âáàêó, çíàêîìñòâà ïî èâàíîâñêîé îáëàñòè,

#33 By Iqbfhuyr (93.174.93.154) on 2010-07-07 11:53

comment4, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê áèóàëîê ïðîñòèòóòîê, êàçàõñòàí ïîçíàêîìèòüñÿ ãëóõèõ, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé â îìñêå, çíàêîìñòâà - âîôôêa, çíàêîìñòâà ãðóáûé ñåêñ,

#34 By Qabhytxy (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:26

comment4, çíàêîìñòâà óêðàèíå â èíòåðíåòå, çíàêîìñòâî ñ ëèçáè ãîðîäà ÷èìêåíò, èíòèì çíàêîìñòâî ñ òðàíññâåñòèòàìè, ñåêêñ çíàêîìñòâà ñ ñåìåéíûìè ïàðàìè, çíàêîìñòâî â áëàãîâåùåíñêå àìóðñêîé îáë,

#35 By Gsubfkpc (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:26

comment5, çíàêîìñòâà â éîøêàð îëà, çíàêîìñòâî ñåêñ òîìñê, èíòèì çíàêîìñòâà èñòðà, çíàêîìñòâà þõíîâ,

#36 By Klphgchs (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:58

comment4, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà âîðîíåæ, ñåêñ çíàêîìñòâà âîðîíåæà, çíàêîìñòâà êàðàãàíäà äåâóøêè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â ìåëèòîïîëå, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ îäèíîêèì,

#37 By Kwpjlkcs (93.174.93.154) on 2010-07-07 12:59

comment3, çíàêîìñòâà áåç îãðàíè÷åíèÿ, èíòèì çíàêîìñòâà ñâåòëàíà 36 ëåò ìîñêâà, çíàêîìñòâà íåñâèæ, çíàêîìñòâî ãîñïîæà ðàá â êàðàãàíäå,

#38 By Tiimvnmk (93.174.93.154) on 2010-07-07 13:46

comment5, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè èç áåëüãèè, çíàêîìñòâà â ã ñòåðëèòàìàê, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â çåëåíîãðàäå, èíòåðíåò çíàêîìñòâà ãëàçà â,

#39 By Qjhphtik (93.174.93.154) on 2010-07-07 13:46

comment6, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç ãîðîäà ñåìèïàëàòèíñêà, çíàêîìñòâà è îáøåíèå ñ äåâóøêîé, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â êóðãàíå, çíàêîìñòâî àçèàòêàìè,

#40 By Uvoeawih (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:02

comment2, óàëüíûå çíàêîìñòâà òàìáîâ, çíàêîìñòâà ãðîäíî ñåêñ íîâîñòü, ñåêñ çíàêîìñòâà âèðêóòñêå, çíàêîìñòâà 23,

#41 By Nxixcpsu (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:02

comment5, çíàêîìñòâà â èíòåðíåòå â ãåðìàíèè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìè÷óðèíñêå, çíàêîìñòâî èíòèì òâåðü, çíàêîìñòâî â àðìåíèè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ýëåêòðîãîðñê,

#42 By Kllsbhjq (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:20

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà êèåâ äîñêà, çíàêîìñòâà êðàñàâèöàìè, çíàêîìñòâà ñ ýìî-áîÿìè óôû, ñåêñ êëóá èíòèì çíàêîìñòâ,

#43 By Wercqpzo (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:20

comment1, èíòèì óñëóãè êóðñê, çíàêîìñòâî æèãàíñê, èíòèìíîå çíàêîìñòâî êèåâ, èíòèì çíàêîìñòâà â ãîðîäå íàäûì,

#44 By Kxcnpiah (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:37

comment5, çíàêîìñòâà ëþáîâü, èíòèì øëþõè åêàòåðèíáóðãà, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.âëàäèâîñòîê, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíîñòðàíöàìè,

#45 By Qscdleiw (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:37

comment2, çíàêîìñòâà ñ òðàí ññåêñóàëêîé, ñåêñ âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â êîíòàêòàõ, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñìîëåíñêå,

#46 By Edzwgzzh (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:54

comment6, çíàêîìñòâà ñî ñâèíãåð ïàðû, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êóñà, çíàêîìñòâà â ãëàçîâå ñ èíâàëèäàìè, çíàêîìñòâî ïåðåïèñêà ïîäîëüñê, ñåêñ çíàêîìñòâà âçðîñëûå äîñêà,

#47 By Xgseaayc (93.174.93.154) on 2010-07-07 14:54

comment2, çíàêîìñòâî ñ èíîñòðàíöìè, îí ëàéí çíàêîìñòâà òàøêåíò, áûñòðûå çíàêîìñòâà äëÿ èíâàëèäîâ, çíàêîìñòâî àëìàëûê,

#48 By Wnzqbeiy (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:12

comment1, ëó÷øèå çíàêîìñòâà èíòèì, äåâóøêè âîëãîãðàäà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, èíòèì ñåêñ ñâèíã çíàêîìñòâà íîâîñòü, ìóñóëüìàíå õàðüêîâ çíàêîìñòâà,

#49 By Xryjofdp (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:12

comment4, çíàêîìñòâà óêðàèíà ðîâåíñêàÿ îáë äóáíî, ìèðíèé àðõàíãåëüñê ñàéò çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â äíåïðïåòðîâñêå, çíàêîìñòâà èíîñòðàíåö èæåâñê àãåíòñòâî,

#50 By Hrumhwdh (93.174.93.154) on 2010-07-07 15:28