เทคนิคการฝึกอบรม

 

ทราบกันมั้ยครับว่า เทคนิคการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง ??? 

เราสามารถแบ่งเทคนิคฝึกอบรมออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ครับ

 

 

1. ประเภทให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม

2.  ประเภทการบรรยายและอภิปลายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.  การพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล

 

 

ในวันนี้จะขอนำเสนอประเภทให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมก่อนนะครับ

 

 

1. ประเภทให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม มีเทคนิคที่ใช้ในกี่ฝึกอบรมได้แก่

 

               

 

1.1 การประชุมกลุ่มย่อย 


         เป็นการแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่  กลุ่มย่อยละ 2-6  คนเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหา  อาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกัน  ในช่วงเวลาที่กำหนด  มีวิทยากรคอยช่วยเหลือทุกกลุ่ม  แต่ละกลุ่มต้องเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเพื่อดำเนินการ  แล้วนำความคิดเห็นของกลุ่มเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

               

 

1.2 การประชุมแบบฟอรัม             

         เป็นเทคนิคที่ใช้กับการประชุมกลุ่มใหญ่  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม  โดยการซักถามแสดงข้อเท็จจริง  ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นกับวิทยากร

              

 

1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ              

         เป็นรูปแบบของการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติอยู่ ลักษณะ ของการประชุมเชิงปฏิบัติงานจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 

 

1.  เป็นการให้ความรู้ของวิทยากร  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ให้สามารถแก้ไขข้อขัดข้องในการทำงาน  กำหนดแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงงาน 
2.  เป็นการปฏิบัติการของผู้เข้ารับการอบรมที่จะหารือ  อภิปราย  ให้ได้แนวทางแก้ปัญหาหรือวิธีการปฏิบัติงาน  โดยอาจจะดำเนินการทั้งกลุ่มใหญ่หรือแงเป็นกลุ่มย่อย  ซึ่งการดำเนินการของส่วนที่สอง  จะอาศัยหลักวิชาการหรือหลักการที่วิทยากรได้บรรยายหรืออภิปรายมาใช้ประกอบเป็นแนวทาง

 

              

1.4 การระดมสมอง 

         เป็นการประชุมกลุ่มเล็กไม่เกิน  15  คน  เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยปราศจากข้อจำกัดหรือกฎใด ๆ ในหัวข้อใดหัวขอหนึ่งหรือปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  โดยไม่คำนึงว่าจะถูกหรือผิด  ดีหรือไม่ดี  ความคิดหรือข้อเสนอทุกอย่างจะถูกจดไว้แล้วนำไปกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่ง  ดั้งนั้นพอเริ่มประชุมต้องมีการเลือกประธานและเลขานุการของกลุ่มเสียก่อน

            

 

1.5 การสัมมนา

         เป็นการประชุมของผู้ที่ปฏิบัติอย่างเดียวกันหรือคล้ายกัยแล้วพบปัญหาเหมือน ๆ กัน  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาทุคนที่ไปร่ใมการสัมมนาต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็น  ปกติจะบรรยายให้ความรู้พื้นฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อย  จากนั้นนำผลการอภิปรายของกลุ่มย่อยเสนอที่ประชุมใหญ่

 

            

 

1.6 การสาธิต

         เป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นการปฏิบัติจริงซึ่งการกระทำหรือปฏิบัติจริงซึ่งการกระทำหรือปฏิบัติจริงจะมีลักษณะคล้ายการสอนงาน  การสาธิตนิยมใช้กับหัวข้อวิชาที่มีการปฏิบัติ  เช่น  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นาฏศิลป์  และขับร้อง 

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณมากครับ
www.cuisinartcoffeemakershop.com

#9 By ชอบ (223.207.160.168) on 2011-07-07 13:02

ขอบคุณครับ

#8 By (110.164.83.214) on 2010-01-19 21:51

ตอบด้วยค่ะว่าการฝึกอบรมมีกี่ชนิดค่ะ

#7 By เด็กดี (117.47.167.82) on 2009-12-08 18:01

การฝึกอบรมมีกี่ชนิด

#6 By เด็กดี (117.47.167.82) on 2009-12-08 18:00

confused smile

#5 By (124.122.134.131) on 2009-08-04 15:39

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆๆ ครับ#4 By (58.8.239.92) on 2009-01-18 22:32

โดยส่วนตัวเห็นว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการจะได้ผลดีที่สุดในการถ่ายทอดความรู้ เพราะว่ามีการให้ความรู้ก่อนที่จะมีการให้ทดลองปฏิบัติจริง แต่จะเป็นการถ่ายทอดทางเดียวเมื่อเทียบกับเทคนิคการอบรมอื่นนะครับ

#3 By A GE (58.8.36.233) on 2009-01-13 21:39

ประเภทของการอบรม มีหลายหลายจริงๆ ครับ ขึ้นกับหัวข้อ และวัตถุประสงค์

ขอบคุณมากนะครับ แล้วจะติดตามต่อไป

#2 By อดีตนักวิชาการการเกษตร (125.24.241.209) on 2009-01-13 21:28

ขอบคุณบทความดีๆนะครับ

Hot! Hot! big smile
สำหรับบทความครับผม