วันนี้เราก็มาถึงสองรูปแบบสุดท้ายแล้วนะครับ ในส่วนรูปแบบการประเมินผลการฝึกอบรม รูปแบบสุดท้ายที่จำนะเสนอก็คือ การทดสอบ และแบบสังเกต ครับ

 

 

แบบทดสอบ สำหรับการประเมินในระดับ 2 และ 3

     

            แบบทดสอบถือเป็นวิธีมาตรฐานอย่างหนึ่งในการวัดความรู้ (ชุดข้อสอบ) และทักษะ (ทดสอบการปฏิบัติงาน) ทั้งนี้แบบทดสอบทั้ง ก่อน และหลังการอบรมอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน

 

วิธีการและข้อควรพิจารณาในการใช้แบบทดสอบ

 

  1. ร่างคำถามตัวอย่างในระหว่างพัฒนาหลักสูตร หรือเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม ให้แน่ใจว่าคำถามต่างๆ ที่จะใช้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการอบรม ทบทวน ตรวจทานแบบทดสอบก่อนใช้จริง
  2. วางแผนเกี่ยวกับรายละเอียดของแบบทดสอบ เช่น ระยะเวลา การให้คะแนน
  3. หลีกเลี่ยงคำถามที่อาจมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่ง เขียนคำถามให้ชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  4. ให้การจัดรูปแบบคำตอบแบบสุ่ม  เพื่อหลีกเลี่ยงการเดาคำตอบ
  5. ใช้คำถามที่มีระดับความยากแตกต่างกันออกไป

 

 

การสังเกต (Observations) สำหรับการประเมินในระดับ 2 และ 3
 

 

 

                พฤติกรรมสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถูกสังเกตทั้งก่อน  ในระหว่าง และหลังการฝึกอบรม ผู้สังเกตจะเฝ้าดู และบันทึกพฤติกรรมไว้ บางครั้งอาจบันทึกวีดีโอ เพื่อตรวจดูภายหลังก็ได้ วิธีการนี้จะให้การประเมินพฤติกรรมทั้งที่แสดงออกโดยคำพูด หรือท่าทางอื่นๆ ได้

 

         ขั้นตอนในการสังเกต

 

        1. กำหนดจุดมุ่งหมายในการสังเกตให้ชัดเจนทุกครั้งว่าจะสังเกตอะไร และจะนำผลการสังเกตไปใช้อย่างไร

 

        2. ให้คำจำกัดความของพฤติกรรมที่จะสังเกตอย่างชัดเจนออกมาในรูปพฤติกรรมภายนอก

 

        3. ศึกษาปรากฏการณ์ของสิ่งที่ต้องการสังเกต ว่ามีปรากฏการณ์ใดที่สมควรจะต้องสังเกต

 

        4. วางแผนการดำเนินการสังเกต  ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและพฤติกรรมที่จะศึกษา

 

        5. เตรียมเครื่องมือ และเตรียมความพร้อมของผู้สังเกต

 

        6. ดำเนินการสังเกตตามแผนการสังเกตที่เตรียมไว้อย่างระมัดระวัง

 

        7. บันทึกผลการสังเกตอย่างละเอียด ตรงกับสภาพจริงโดยปราศจากอคติของผู้สังเกต

 

        8. ตีความหมายของข้อมูล และสรุปผลจากการสังเกต บางครั้งต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้   และประสบการณ์ในเรื่องนั้นช่วย  ถ้าผู้สังเกตไม่มีความชำนาญและประสบการณ์เพียงพอ

 

        ข้อดีของการสังเกต

 

        1. ได้เห็นพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้เรียน

 

        2. ได้ข้อมูลบางอย่างที่เครื่องมือประเภทอื่นไม่สามารถวัดได้

 

        3. เหมาะกับผู้เรียนที่ยังด้อยทักษะด้านภาษา เช่น เด็กเล็กๆ

 

        4. รบกวนผู้เรียนน้อย และผู้เรียนมีความวิตกกังวลน้อยกว่าวิธีอื่น

 

        ข้อเสียของการสังเกต

 

        1. อาจได้ตัวอย่างพฤติกรรมผู้เรียนจำนวนน้อย และอาจไม่ใช่พฤติกรรมที่แท้จริงถ้าผู้เรียนรู้ตัวว่าจะถูกสังเกต

 

        2. พฤติกรรมบางอย่างอาจไม่เกิดขึ้นในขณะที่มีการสังเกต

 

        3. พฤติกรรมบางอย่างสังเกตยาก

 

        4. อาจผิดพลาดได้ง่าย  ถ้าหากผู้สังเกตไม่มีการเตรียมหรือฝึกฝนมาดี และขาดทักษะในการสังเกต หรือมีอคติส่วนตัว

 

        5. ใช้เวลามากเพราะไม่สามารถสังเกตพร้อมกันหลายๆคนได้

 

        ข้อแนะนำในการสังเกต

 

        1. ต้องกำหนดจุดมุ่งหมายที่จะสังเกตให้แน่นอนชัดเจน โดยกำหนดมาในรูปจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ์

 

        2. ควรเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่สามารถวัดได้โดยเครื่องมือประเภทอื่น เช่น

           - พฤติกรรมปกติของบุคคล

           - เขามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

           - กิจกรรมใดที่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของเขา

           - เขามีปฏิกิริยาต่อมติชนอย่างไร

 

        3. มีการวางแผนการสังเกตไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การดำเนินงานสังเกตการเตรียมตัวผู้สังเกต การเตรียมเครื่องมือประกอบการสังเกต

 

        4. จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์หรือแบบฟอร์มให้พร้อม เช่น ตารางจดบันทึกข้อมูลระเบียบพฤติการณ์  แบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  กล้องถ่ายภาพ เทปบันทึกเสียง

 

        5. การสังเกตแต่ละครั้งควรสังเกตผู้เรียนเพียง 1 หรือ 2 คน

 

        6. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของการสังเกต  โดยการสังเกตหลายครั้งหรือใช้ผู้สังเกตหลายคน

 

        7. ควรบันทึกผลการสังเกตทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการสังเกต ไม่ควรบันทึกในขณะสังเกต

 

         เราก็ได้ทราบวิธีการสร้าง และข้อดี ข้อเสีย ของเครื่องมือแต่ละประเภทกันไปแล้วนะครับ  การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม จะทำให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        

Comment

Comment:

Tweet

อยากได้แบบฟอร์มการสังเกต กับการสัมภาษณ์ค่ะ
ช่วยส่งให้ได้ไหมค่ะ อยากได้เป็นตัวอย่างค่ะ
ช่วยส่งมาที่อีเมล์
swirattanapo@gmail.com

#18 By นักวิจัยมือใหม่ (110.170.192.90|110.170.192.90) on 2014-12-04 11:32

#17 By อัญ (103.7.57.18|27.130.131.78) on 2012-06-26 16:02

อยากได้ความหมายแบบวัดสังคมมิติ+ประเภท+ข้อดี-ข้อจำกัดและตัวอย่างดว่นก่อนวัที่17ธค.54

#16 By wannisa (202.28.120.203) on 2011-12-14 09:34

big smile open-mounthed smile confused smile

#15 By kai (118.172.184.85) on 2010-12-13 14:18

สาระน่ารู้..การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
นี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#14 By paxil lawyer (110.37.55.18) on 2010-10-25 13:46

confused smile confused smile confused smile

#13 By (182.52.135.152) on 2010-09-20 13:31

ดี

#12 By (125.26.24.27) on 2010-02-18 17:36

แบบสังเกตเป็นเครื่องมือวัดประเมินผลผู้เรียนผลที่ใช้ได้ดีที่สุดในจุดประสงค์ใด

#11 By (118.175.170.142) on 2010-01-05 10:22

#10 By สนีย์ (118.175.170.142) on 2010-01-05 10:19

อยากได้แบบฟอร์มการสังเกต กับการสัมภาษณ์คับ
และถ้ามีแบบสอบถาม ,อัตชีวประวัติ,แบบทดสอบ,การเยี่มบ้าน,สังคมมิติ,ระเบียนสะสม ที่เกี่ยวกับการศึกษา ก็ขอด้วยนะคับ
ช่วยส่งให้ได้ไหมคับ อยากได้เป็นตัวอย่างคับ
scaat35@hotmail.com
ช่วยหน่อยนะคับ...ต้องการใช้ด่วนนะคับ

#9 By ครูบ้านนอก (117.47.61.65) on 2009-07-10 23:31

อยากได้แบบฟอร์มการสังเกต กับการสัมภาษณ์ค่ะ
ช่วยส่งให้ได้ไหมค่ะ อยากได้เป็นตัวอย่างค่ะ
==>อยากได้เหมือนกันค่ะ กรุณาส่ง k6amonwan@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

#8 By Atom (110.49.59.115) on 2009-07-01 22:34

อยากได้แบบฟอร์มการสังเกต กับการสัมภาษณ์ค่ะ
ช่วยส่งให้ได้ไหมค่ะ อยากได้เป็นตัวอย่างค่ะ
tak10408@hotmail.com

#7 By ปวันรัตน์ (118.172.208.103) on 2009-06-17 18:28

อยากได้แบบฟอร์มการสังเกต กับการสัมภาษณ์ค่ะ

#6 By ปวันรัตน์ (118.172.208.103) on 2009-06-17 18:26

#5 By (118.172.146.171) on 2009-03-29 21:17

ขอยืมประเมินด้วยนะจ๊ะ

#4 By นู๋นุช (58.147.95.253) on 2009-02-14 14:31

พี่ขอบใจน้องนะ ที่เป็นแนวทางในการประเมินให้พี่

#3 By พี่เนียร (58.147.95.253) on 2009-02-14 14:30

มีการเรียงลำดับเนื้อหาในการอธิบายถึงรูปแบบเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและสามารถอธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน

************************************
อ.สาวิตรี น้อยพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ

#2 By ข้าราชการชนบท (202.149.25.238) on 2009-02-13 23:27

เข้ามาให้กำลังใจตัวเอง อิอิ sad smile sad smile

#1 By ช่อคูณสีฟ้า on 2009-02-11 23:37