สำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผู้จัดทำจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนั้นคือการหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม จากการที่ผู้จัดทำได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาตราจารย์วันเพ็ญ  จงสวัสดิ์  ได้สรุปหัวใจของการหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมได้ดังนี้

 

การหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม (การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม)

 

                การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมก่อนนำหลักสูตรไปใช้จริง จะต้องมีการประเมินหลักสูตรทำได้ 2  ลักษณะ  คือ

 

1.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรฉบับร่าง และองค์ประกอบต่างๆของหลักสูตร  โดยอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาหลักสูตร  ด้านเนื้อหาวิชาที่จะอบรมในเรื่องนั้นๆ  ด้านการฝึกอบรม  และด้านการวัดผลประเมินผล  ด้วยการวิเคราะห์และพิจารณา 

 

2.  การประเมินการนำหลักสูตรไปใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาดตกบกพร่อง  หรือเป็นปัญหา  ให้มีความสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพในการนำไปใช้ต่อไป

 

 

การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

 

                การประเมินคุณภาพของหลักสูตรก่อนนำไปใช้จริง โดยการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญนั้น  ในการตรวจสอบโดยวิธีนี้  ผู้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมต้องพิจารณาว่าในเรื่อง ที่จะทำการฝึกอบรมมีใครบ้างที่เป็นผู้รอบรู้  หรือเชี่ยวชาญชาญในเรื่องนั้นๆ  ในที่นี้ต้องรวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเครื่องมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรด้วย

 

                การเลือกผู้เชี่ยวชาญจำเป็นต้องคัดเลือกอย่างน้อย 3-4 คน   หลังจากนั้นนำหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชียวชาญที่คัดเลือกไว้วิเคราะห์ ตรวจสอบ  ซึ่งเป็นการดูว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมาครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องรู้หรือไม่ หรือต้องเพิ่มเติม แก้ไขในส่วนใดบ้าง

 

                ถ้าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นตรงกันว่าหลักสูตรฝึกอบรมใช้ได้  หลักสูตรนั้นก็มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาการฝึกอบรม  แต่ถ้าผู้เชี่ยวชายมีความเห็นไม่ตรงกัน  ผู้สร้างหลักสูตรฝึกอบรมก็สมควรนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขใหม่

 

 

 

ตัวอย่างที่ 1

 

แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

แบบประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและ

วิธีคิดตามแนวคิดเป็นของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม

 

คำชี้แจง  แบบประเมินนี้ เป็นเครื่องมือการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีคิดตามแนวคิดเป็นโดยวิธีกระบวนการกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งแบบประเมินจะเป็นกรอบแนวทางในการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฯ และผู้วิจัย กำหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้

คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด

คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก

คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง

คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย

คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด

 

ข้อคำถาม

 

เกณฑ์การประเมิน

 

5

4

3

2

1

1. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

 

 

 

3. โครงสร้างของหลักสูตร

 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ของแต่ละแผนกิจกรรม

 

 

 

 

 

5. การเรียงลำดับเนื้อหากิจกรรม

 

 

 

 

 

6. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

7. กิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละแผน

 

 

 

 

 

8. สื่อการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

9. การประเมินผลการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

10.หลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 2

 

แบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

เรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

คำอธิบายในแบบประเมิน  แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ศึกษาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านหลักสูตร และทางด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จะมีประสิทธิภาพทางด้านความรู้ ขอได้โปรดตอบแบบประเมินฉบับนี้ให้ตรงกับความรู้สึกของท่านให้มากที่สุด ในทุกข้อ โดยคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยแบบประเมินมี 2 ตอน ดังนี้

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินต่อหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงาน

ช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ○ ล้อมรอบข้อ ก. ข. ค. และ ง. ตามสถานภาพของท่าน

 

1. ท่านชื่อ นามสกุล อายุ

ก. 25 - 35 ปี      ข. 36 - 42 ปี

ค. 43 - 49 ปี     ง. 50 ปีขึ้นไป

 

2. ท่านมีตำแหน่ง

ก. ครู - อาจารย์                  ข. วิศวกร

ค. นักวิชาการ                      ง. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้าน

ก. การสอน                          ข. การทำงานด้านความปลอดภัย

ค. การเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย ง. อื่นๆ

 

4. ท่านมีประสบการณ์ทำงาน

ก. 4 - 10 ปี                         ข. 11 - 17 ปี

ค. 18 - 24 ปี      ง. 25 - 31 ปี

 

 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยมีกิจกรรมหลักในด้านของการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม รูปแบบการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม

 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในแต่ละข้อความที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากทัศนะและความคิดเห็นของท่านว่ากิจกรรมในหลักสูตรฝึกอบรมนี้มีความเหมาะสมในระดับใด

 

 

เห็นด้วย หมายถึง รายการประเมินผลต่อประสิทธิภาพมีผลต่อประสิทธิภาพของหลักสูตร

 

ไม่แน่ใจ หมายถึง ไม่แน่ใจว่ารายการประเมินมีผลต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือไม่

 

ไม่เห็นด้วย หมายถึง รายการประเมินไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม

 

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น / ความเหมาะสม

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจๆ

ไม่เห็นด้วย

 

ด้านการจัดการฝึกอบรม

ท่านมีความเห็นว่าการจัดการฝึกอบรมควรมีรายละเอียดดังนี้หรือไม่

 

 

 

1.

ผู้เป็นวิทยากรควรเป็นผู้มีทักษะทางด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

 

 

 

2.

ผู้เป็นวิทยากรควรมีประการณ์ด้านการจัดกิจกรรม หรือการฝึกอบรม หรือการสอน

 

 

 

3.

ผู้เป็นวิทยาการควรเป็นผู้ที่สามารถใช้อุปกรณ์สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตร

 

 

 

4.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 

5.

ในการฝึกอบรมควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรในการฝึกอบรม

 

 

 

6.

ในการฝึกอบรมควรจัดให้มีอุปกรณ์ / เครื่องมือให้เหมาะสมในการฝึกอบรม

 

 

 

7.

ในการฝึกอบรมควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับการบรรยาย

 

 

 

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น / ความเหมาะสม

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจๆ

ไม่เห็นด้วย

 

ด้านหลักสูตรฝึกอบรม

ท่านมีความเห็นว่าเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมควรมีความเหมาะสมดังนี้หรือไม่

 

 

 

1.

เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมในหัวข้อต่าง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

 

2.

ในการฝึกอบรมได้นำหลักการในการฝึกอบรมแบบทฤษฎีมาใช้ในการฝึกอบรม

 

 

 

3.

เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญของความปลอดภัย

 

 

 

4.

เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะทางด้านความปลอดภัย

 

 

 

 

ด้านรูปแบบการฝึกอบรม

ท่านมีความเห็นว่ารูปแบบการฝึกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องในรายละเอียดดังนี้หรือไม่

 

 

 

1.

ในการฝึกอบรมวิทยากรควรมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในหลักสูตรก่อนการบรรยาย

 

 

 

2.

ในการฝึกอบรมได้นำหลักการในการฝึกอบรมแบบทฤษฎีมาใช้ในการฝึกอบรม

 

 

 

3.

ในการฝึกอบรมวิทยากรควรบรรยายให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสารประกอบการฝึกอบรม

 

 

 

4.

ในการฝึกอบรมวิทยากรควรใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร

 

 

 

5.

ในการฝึกอบรมต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาสได้ซักถาม

 

 

 

6.

ในการฝึกอบรมควรที่จะฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 

7.

ในการฝึกอบรมวิทยากรต้องการยกตัวอย่างประกอบเพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น

 

 

 

8.

ในการฝึกอบรมควรที่จะให้เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมและการบรรยายสัมพันธ์กับเวลาการฝึกอบรม

 

 

 

 

การวัดประเมินผลการฝึกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรมจะต้องมีความเหมาะสมดังนี้หรือไม่

 

 

 

1.

ในการประเมินผลการฝึกอบรมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

 

 

 

การวัดประเมินผลการฝึกอบรม

การประเมินผลการฝึกอบรมจะต้องมีความเหมาะสมดังนี้หรือไม่ ( ต่อ )

 

 

 

2.

ในการประเมินผลควรสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

 

 

 

3.

ในขั้นตอนของเกณฑ์ในการประเมินผลควรชัดเจน

 

 

 

4.

ในการประเมินผลควรที่มีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับหลักสูตร

 

 

 

5.

ในแบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผล ควรมีคำถามและคำตอบในแบบทดสอบที่ชัดเจน

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในหลักสูตรฝึกอบรม

....................................................................................................

 

 

ผู้ประเมิน..............................................

(.....................................................)

 

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ขออนุญาตนำไปเป็นแบบในการทำหลักสูตรค่ายศิลปะครับ

#6 By ครูศิลปะ (27.55.232.212|27.55.232.212) on 2014-02-11 11:01

ดีจังคะ อ่านแล้วเข้าใจมาก ขอบคุณคะ

#5 By เกื้อกูล (118.173.147.223) on 2010-02-11 23:59

without referencebig smile

#4 By love (202.12.97.115) on 2009-07-29 15:16

เมียจ๋าเก่งจังครับ


สู้ๆๆๆๆๆๆๆ question question question question question

#3 By กำลังใจ.. (125.26.88.210) on 2009-02-15 00:00

ขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญครับ

#2 By ช่อคูณสีฟ้า on 2009-02-13 16:18

เนื้อหาครบถ้วนดีคะ มีการยกตัวอย่างซึ่งสามารถทำให้มองเห็นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

*****************************

อ.สาวิตรี น้อยพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ

#1 By ข้าราชการชนบท (125.25.135.154) on 2009-02-13 14:46