หลักสูตรฝึกอบรมประเภท ฝึกอบรมโดยวิทยากร และ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ตัวอย่างหลักสูตร 1 : การบริหารจัดการด้านเงินสำหรับผู้บริหาร

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการเงินทั่วไปจนกระทั่งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ และแปรความหมายและเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการเงินของระบบเอกชนและระบบราชการได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการฝึกอบรม :                                                     

 • ความหมายของการจัดการทางด้านการเงิน
 • เทคนิคต่าง ๆ ทางด้านการจัดการด้านการเงินที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
 • เทคนิคการวิเคราะห์ทางด้านการเงินในมิติต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
 • การวางแผนทางด้านการเงินในภาคเอกชนและภาครัฐ

เทคนิคการฝึกอบรม : บรรยาย และฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้ศึกษาและข้อมูลจริงทางด้านการเงินของจังหวัด พร้อมทั้งนำเสนอ

 

กลุ่มเป้าหมาย : คณบดี/รองคณบดี หัวหน้าส่วนราชการ/รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

 

การประเมินและติดตามผล : ตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรเป็นผู้ให้คะแนนรายบุคคลและให้ทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของภาครัฐ

 

 

 

ตัวอย่างหลักสูตร 2 : เทคนิคด้านการปรับปรุงงานราชการ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุและอธิบายเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการปรับปรุงงานในระบบราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

หัวข้อการฝึกอบรม :                                                     

 • ความหมายและความสำคัญของการปรับปรุงงานในระบบราชการ
 • เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงงานในระบบราชการ
 • จุดเด่น และข้อจำกัดของเทคนิคในการปรับปรุงงานประเภทต่าง ๆ
 • ขั้นตอนในการดำเนินการใช้เทคนิคการปรับปรุงงานประเภทต่าง ๆ

เทคนิคการฝึกอบรม : วิทยากรเลือกเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงงานอย่างน้อย 2 เทคนิคมาอธิบาย พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ ในการนำเทคนิคที่ได้ศึกษามาใช้ในการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบโดยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 1 เทคนิค พร้อมทั้งนำเสนอ

 

กลุ่มเป้าหมาย : คณบดี/รองคณบดี หัวหน้าส่วนราชการ/รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

 

การประเมินและติดตามผล : Pre test - Post test

 

  

 

 

ตัวอย่างหลักสูตร 3 : โครงการฝึกอบรมผู้จัดการฝึกหัดตามสายงานธุรกิจของธนาคารเอชเอสบีซี

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีให้เข้ามาร่วมในโครงการฝึกอมรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง และพัฒนาศักยภาพผ่านระบบการฝึกอบรมอย่างระดับมืออาชีพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม : การฝึกอบรมจะเริ่มต้นจากการปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารและชี้แจงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- Corporate Banking and Markets Management Trainee

- Personal Financial Services Management Trainee

- Operations and Support Management Trainee

- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการฝ่ายสถาบันการเงิน
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการฝ่ายบุคคลธนกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมธนาคาร
- ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

เทคนิคการฝึกอบรม : ฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งเป็น

1. การบรรยายภาคทฤษฎี

2. ฝึกปฏิบัติงานจริง

 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีด้านสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของทางธนาคาร

- มีความชำนาญทางด้านการคำนวณ ภาษาในเชิงธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการคิด

- วิเคราะห์ มีความพยายาม ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร และ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้ดี

 

การประเมินและติดตามผล : ตรวจสอบผลการฝึกปฏิบัติโดยพิจารณาจากรายงานผลงาน

 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ธนาคารเอชเอสบีซี

 

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

 

ตัวอย่างหลักสูตร 1: หลักสูตรผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน

ขั้นตอนการอบรม

ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest &   Posttest   

 แบบฝึกปฏิบัติ      

 • 1. ผู้ที่ให้ผู้อื่นใช้"รหัสผู้ใช้(UserID)และรหัสผ่าน(Password)"ของตัวเองหรือใช้"รหัสผู้ใช้(UserID)และรหัสผ่าน(Password)"ของผู้อื่นเพื่อเข้าระบบ(Login)ไม่ว่ากรณีใดจะได้รับการยกเลิกสิทธิ์เข้ารับการอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร
 • 2. การพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เข้ารับการอบรมต้องมีวินัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง(SelfDiscipline)รวมทั้งต้องบริหารจัดการเวลาอบรมรวมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานระบบด้วยตนเองจากข้อมูลที่แสดงไว้ที่Websiteและทดลองใช้จริงในระบบ
 • 3. ระบบนับเวลาจะบันทึกข้อมูลการเปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าเมื่อใช้เวลาอย่างน้อย1นาทีต่อการเปิดศึกษาแต่ละหน้าซึ่งเป็นเวลาที่น้อยที่สุดที่ระบบรองรับได้การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีระบบจะไม่บันทึกเวลาหรือยอมรับการเปิดหน้านั้นๆ
 • 4. ระบบการศึกษาบทเรียนกำหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับโดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย1นาทีการศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีระบบจะไม่บันทึกเวลาและไม่อนุญาตให้เปิดศึกษาหน้าต่อไป

การผ่านหลักสูตร

 • 1. ศึกษาบทเรียนโดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า3ชั่วโมง
 • 2. ตรวจสอบผลการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองที่เมนู"หลักสูตรของคุณ"ใต้ชื่อหลักสูตรนี้คลิกที่"รายงานการศึกษาบทเรียน"

 

ตัวอย่างหลักสูตร 2 : การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ

ขั้นตอนการอบรม

ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ ครบทุกหน้า       Pretest &   Posttest   

 แบบฝึกปฏิบัติ      

 • 1. แบบประเมินก่อนการศึกษา(Pretest)ทำได้เพียงครั้งเดียว
 • 2. แบบประเมินหลังการศึกษา(Posttest)ทำได้3ครั้งโดยระบบจะจัดเก็บคะแนนที่ดีที่สุดที่ผู้เข้ารับการอบรมทำได้

การผ่านหลักสูตร

 • 1. ศึกษาบทเรียนโดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า9ชั่วโมง
 • 2. ศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับครบทุกหน้า
 • 3. ทำแบบประเมินก่อนการศึกษา(Pretest)
 • 4. ทำแบบประเมินหลังการศึกษา(Posttest)โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ80

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ไม่มีอะไรจะพูด บอกได้คำเดียวว่า เยี่ยมมาก

#2 By (110.164.83.214) on 2010-01-19 21:49

ดีนะคะ ที่มีการยกตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมที่มี

ความหลากหลาย ทำให้เห็นแนวทางการจัดหลักสูตร

การฝึกอบรมในแบบต่างๆ

ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว มีอาชีพรับราชการครู

ทำให้รู้สึกสนใจตัวอย่างหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์

โดยเฉพาะตัวอย่างหลักสูตร 2 การเขียนหนังสือราชการ

และหนังสือติดต่อราชการ

เพราะโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้อ่ะคะsad smile

**********************************

อ.สาวิตรี น้อยพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ

#1 By ข้าราชการชนบท (125.25.138.92) on 2009-02-13 00:41