อ้างอิง

 

กนกกร ปราชญ์นคร. ( 2550).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ  ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด.  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 

กนกนุช วสุธารัตน์.  (2548).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์แห่งตนสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 

กริช อัมโภชน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. (2545). การสร้างหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม. เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงาน ฝึกอบรม สำนักฝึกอบรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 2

 

กัมปนาท บริบูรณ์.  (2550).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีคิดตามแนวคิดเป็นของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม. ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 

ขจรศักดิ์ หาญณรงค์ .  (2541).  ขั้นตอนการฝึกอบรม.  วารสารทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 7, หน้า 38

 

คมกริช เพชรมาก.  (2550).  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3.  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  สำนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2550).   หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับผู้ควบคุมการฝึกนักศึกษาระบบทวิภาคี.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

 

สุเมธ งามกนก. หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนแบบองค์รวม สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต  สาขาการพัฒนาหลักสูตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ.

 

เสถียร แป้นเหลือ.  (2550) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อรัญญา  กัมภิระ.  การจัดการเรียนสอนหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยการอาชีพ        ลำปาง.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. 

Comment

Comment:

Tweet

สาระน่ารู้..การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
-> นี้เป็นเรื่องที่ฉันถูกมองไปยังกระดาษของฉันเสร็จสิ้นภารกิจระยะวิทยาลัย

#3 By paxil lawyer (110.37.48.89) on 2010-10-21 13:34

เป็นประโยคมากค่ะเพราะกำลังคิดหัวข้องานวิจัยพอดี สาขาเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

#2 By อร (114.128.25.184) on 2009-06-16 01:35

ขอบคุณสำหรับเอกสารอ้างอิงนะคะ

เป้นประโยชน์มากสำหรับบุคคลที่ต้องการค้นคว้า

และหาข้อมูลเพิ่มเติมbig smile


*****************************

อ.สาวิตรี น้อยพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ

#1 By ข้าราชการชนบท (125.25.138.92) on 2009-02-13 00:29